Osallistuva Orivesi -hanke

Oriveden kaupunki käynnisti ajalla 1.11.2017 – 31.10.2019 toteutettavan Osallistuva Orivesi -hankkeen, joka saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Pirkanmaan Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta.

Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan yhdistysten ja kylien elinvoimaisuutta.

Hankkeen aikana työstetään Orivedelle järjestöyhteistyön ohje sekä osallisuussuunnitelma.

Tässä päivitettyä tietoa hankkeen tavoitteiden etenemisestä:

Tavoite 1: Tuetaan kylien elinvoimaisuutta

 • Kootaan kyläyhdistysten ja Oriveden kaupungin yhteinen työryhmä pohtimaan kyläalueiden kehittämistä 
  • Ensimmäinen kylien ja kaupungin kokoontuminen järjestettiin 17.1.2018. Paikalla oli hankekoordinaattorin lisäksi edustajia 11:stä kylillä toimivasta yhdistyksestä ja lisäksi kaupungin johtoryhmä sekä Pirkan Kylät ry:n kyläasiamies Marja Vehnämaa.
   • Tapaamisessa keskusteltiin mm. kaupungin toiveesta sopia kylien ”valmiusjoukoista” erilaisten häiriötilanteiden (esim. pitkäkestoisten sähkökatkojen) varalle. -> Vuonna 2019 mennessä kaupunki on solminut seitsemän paikallisen kyläyhdistyksen kanssa yhteistoimintasopimuksen häiriötilanteiden varalle.
  • 3.2.2018 hanke järjesti Kumppanuuspöytä tutuksi -seminaarin. Kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2018 kumppanuuspöytämallin kokeiltavaksi kylien ja kaupungin yhteisten tapaamisten toimintamallina. Pilotointiaika on 1.8.2018-31.12.2019.
   • 2.5.2018 avoimessa valtuuston iltakoulussa perehdytettiin päättäjiä ja muita asiasta kiinnostuneita kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Kylien kumppanuuspöydän ensimmäinen kokoontuminen oli 8.11.2018, toinen 13.2.2019 ja kolmas 25.4.2019. Lisätietoja kumppanuuspöydistä löytyy täältä: http://www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/kumppanuuspoydat
  • Hankekoordinaattori toteutti kevään 2018 aikana kyläkierroksen, jossa hän esitteli kylillä Osallistuva Orivesi -hanketta ja tiedusteli kylien toiveita ja tarpeita hankkeen suuntaan.
  • Oriveden kaupungin johtoryhmä, kaupunginhallitus ja kehittämistoimikunta jalkautuvat kylille ja järjestivät vuoden 2018 aikana yhteensä kolme kylätilaisuutta, joista ensimmäinen toteutui Siitaman Jukolassa 8.5.2018, toinen Längelmäveden Päivölässä 19.9.2018 ja kolmas Hirsilän koululla 11.10.2018. Kylätilaisuuksia jatketaan vuonna 2019 ja ensimmäisenä oli vuorossa Eräjärvi 5.6.2019.
 • Tuetaan kyläyhdistyksiä osallistumaan tapahtumajärjestäjän oppaan työstämiseen
  • Alustavana tavoitteena oli koota opas tapahtumien järjestämisen työkaluksi. Oppaan sijaan hankkeessa järjestettiin koulutusta tapahtumien järjestämiseen: tapahtumatuotannon kurssi toteutettiin syksyllä 2018 ja siihen osallistui paikallisten yhdistysten sekä kaupungin edustajia.
  • Loppuvuonna 2018 koottiin Oriveden tapahtumien vuosikello, jonka tavoitteena on helpottaa uusien tapahtumien aikatauluttamista sekä lisätä tapahtumien järjestämistä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tapahtumien vuosikello löytyy täältä: http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/kulttuuri/orivesi-150v/oriveden-tapahtumien-vuosikello-2019
  • Vuoden 2019 aikana työstetään kylien näkyvyyden lisäämiseksi kaupungin internet-sivuille kylien esittelyt.

 

Tavoite 2: Vahvistetaan kolmatta sektoria ja lisätään nuorten ja työttömien osallisuutta kehittämällä järjestötoimintaa sekä verkostotyötä eri sektoreiden välillä

 • Kehitetään yhdistysten ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli
  • Hankkeen aikana selvitetään toimivia malleja kolmannen sektorin ja kaupungin yhteistyön tiivistämiseksi.
  • Järjestöjen talolla pidettiin 17.12.2018 keskustelutilaisuus talon tiloja säännöllisesti käyttäville yhdistyksille. Tilaisuudessa pohdittiin yhdistysten ja kaupungin vuoropuhelun tiivistämisen keinoja.
  • 27.5.2019 järjestettiin ensimmäiset kaikkien paikallisten yhdistysten ja seurojen Yhdistysrehvit. Jatkossa Yhdistysrehvit järjestetään kahdesti vuodessa, lokakuussa ja huhtikuussa. Koolle kutsujina toimivat Oriveden kaupungin kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen sekä järjestöagentti Laura Jussila.
  • Vuoden 2019 aikana kootaan hankkeen toimesta järjestöyhteistyön ohje, johon kirjataan kaupungin ja yhdistysten yhteistyön periaatteet ja käytännöt.

 • Kehitetään kolmannen sektorin nuorisotoimintaa sekä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten ja julkisen sektorin kanssa
  • Orivesiläisten nuorten kanssa järjestetään vuosittain nuorten itsensä suunnittelema ja toteuttama ORWfest-tapahtuma, josta löytyy lisätietoja täältä: https://www.facebook.com/ORWfest/
  • Nuorisovaltuuston kanssa pohditaan nuorten nykyisiä vaikuttamismahdollisuuksia ja niiden monipuolistamista. Nuorisovaltuusto ja hanke järjesti 28.5.2019 Kesästartti-tapahtumassa osallisuusaiheisen paneelikeskustelun.
  • Oriveden 4H-yhdistyksen Nuoret Pelissä -hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä, jonka yhtenä tavoitteena on yhdistyksen nuorisotoiminnan kehittäminen.
   • Oriveden 10-20-vuotiaille nuorille toteutettiin hankkeiden yhteiskysely koulujen kautta maaliskuun 2018 aikana. Kyselyssä selvitetään mm. nuorten harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja -toiveita. Tulosten pohjalta lähdetään Nuoret Pelissä -hankkeessa toteuttamaan toiveita yhdessä nuorten kanssa. Kyselyn tuloksiin voit tutustua täältä: Raportti
  • 28.5.2018 ja 28.5.2019 järjestettiin yläkoululla Kesästartti-tapahtuma yhteistyössä oppilaskunnan, tukioppilaiden, nuorisovaltuuston, kaupungin nuorisopalveluiden, Liikkuvan koulun, ORWfest-nuorten sekä Oriveden 4H-yhdistyksen kanssa. 
  • Hanke järjesti yhteistyössä Oriveden kaupunginkirjaston, nuorisopalveluiden ja paikallisten yhdistysten kanssa Oriveden Peliviikon marraskuussa 2017 ja 2018. Peliaiheinen teemaviikko sisälsi peliaiheista ohjelmaa kaiken ikäisille, mutta erityisesti nuorille. Lisätietoja peliviikosta löydät täältä: Oriveden Peliviikon Facebook-sivut
  • Syksyllä 2019 hanke toteuttaa Nuorten Akatemian johdolla nuorten osallisuuden työpajakokonaisuuden, jossa yksi yläkoululuokka ja yksi lukioluokka sekä kaupungin viranhaltijoita ja päättäjiä pureutuvat nuorten osallisuusasioihin. Koulutuksesta löytyy lisätietoja täältä: https://www.nuortenakatemia.fi/osa-alue/prosessikoulutus/

 • Kehitetään työttömien järjestötoimintaa
  • Oriveden seudun työttömät ry perustettiin 18.12.2017.
  • Yhdistys järjestää mm. edullisen keittolounaan tiistaisin ja kaupan ylijäämäruoan jakelua työttömille maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin kaupungintalon kerhotilassa sekä säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia kerhotilassa ja Järjestöjen talolla.
  • Hanke tukee yhdistyksen käynnistämistä ja toiminnan kehittämistä.
 • Perustetaan Oriveden paikallisyhdistysten yhteinen yhdistys
  • Hankkeen aikana selvitetään yhdistysten kiinnostusta perustaa yhteinen yhdistys, joka toimisi ns. sateenvarjona pienille paikallisyhdistyksille ja mahdollistaisi mm. isompien hankerahoitusten hakemisen paikallisen toiminnan kehittämiseen.
  • Järjestöjen talon tilaisuudessa 17.12.2018 keskusteltiin yhdistysten kanssa erilaisista mahdollisuuksista yhdessä toimimiseen ja Järjestöjen talon tulevaisuuteen liittyen.
 • Selvitetään rahoituskanavia ja kootaan ajankohtaisia hankehakuaikoja yhdistyksiä ja seuroja varten
  • Hankkeessa toimi 11.12.2017 – 23.6.2018 työkokeilija, jonka tehtävänä oli selvittää hankerahoituskanavia.
  • Hanke järjesti 25.4.2018 Rahoitusillan yhdistyksille hankerahoitusmahdollisuuksista.
  • Hankerahoitusmahdollisuuksista koottu tietopaketti julkaistiin Oriveden Järjestöjen talon internet-sivuilla syksyn 2018 aikana. Pääset tutustumaan siihen tästä: Rahoitusopas yhdistyksille

 

Tavoite 3: Tehostetaan viestintää eri sidosryhmien välillä

 • Kehitetään yhteinen viestintämalli (julkinen sektori, kolmas sektori, yritykset, kuntalaiset)
  • Hankkeen aikana selvitetään olemassa olevia viestintämalleja ja luodaan yhdessä verkostojen kanssa Orivedelle omat toimivat käytännöt.
  • Hanke koordinoi viestintämenetelmien kouluttamista syksyllä 2018 järjestettävällä tapahtumatuotannon kurssilla.
  • Hanke oli organisoimassa 13.12.2018 toteutettavaa kuntalaisfoorumia, jonka teemana on viestintä. Kuntalaisfoorumin alustukset ja muistion löydät täältä: http://www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/kuntalaisfoorumi
  • Hanke toteutti yhteistyössä Oriveden kaupungin viestintätiimin kanssa viestintäteemaisen kuntalaiskyselyn helmi-maaliskuun 2019 aikana. Kyselyn jälkeen lähdettiin työstämään kaupungin viestintäohjetta yhteistyössä vapaaehtoisista kuntalaisista kootun kuntalaisraadin kanssa. Viestintäohje valmistuu lokakuussa 2019.
 • Tuetaan atk-opastukseen liittyvää järjestökentän vertaisopastajien kouluttautumista sekä yhdistysten ryhmä- ja yksilöohjausta
  • Yhdistysten toimintaan on järjestetty tukihenkilöitä, esimerkkinä Oriveden Eläkkeensaajat ry:n tietokonepaja tiistaisin klo 14.30 Järjestöjen talolla, jossa oli vuonna 2018 apuna hankkeen järjestämä tukihenkilö.
  • Hankkeessa järjestettiin datanomi-opiskelijan toimesta Järjestöjen talolla tietokone- ja älylaiteopastusta kaikille halukkaille marras-joulukuussa 2018.
  • Hanke oli innostamassa yhdistyksiä osallistumaan valtakunnalliseen Geronet-hankkeeseen, jossa senioreista koulutetaan digitaitojen vertaisohjaajia. Lisätietoa Geronet-hankkeesta löydät täältä: https://tampereenkesayliopisto.fi/ajankohtaista/kesayliopistoilta-digiosaamista/

 

Osallistuva Orivesi -hanke on mukana järjestämässä paikallisia tapahtumia:

Hanke oli mukana toteuttamassa maailman ensimmäisiä villasukkajuoksun SM-kisoja tammikuussa 2019. Tapahtuma saa jatkoa 25.1.2020!
Voi hyvin -teemaviikon puuhanaiset hankekoordinaattori Piia Hannila ja kansalaisopiston rehtori ja kulttuuripalveluiden johto Pia-Maria Ahonen.
Kesällä 2018 ensimmäistä kertaa järjestetty Oriveden Vanhat talot ja pihat -tapahtuma sai jatkoa kesäkuussa 2019.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Piia Hannila:

p. 040 133 9224 ja sähköposti: piia.hannila@orivesi.fi